Koulu alkaa -tervetuloa lapset ja vanhemmat

08.08.2019

Monet koulut avaavat ovensa tällä viikolla. Erityisen jännittävää koulun alkaminen on ekaluokkalaisille, yläkouluun siirtyville seiskaluokkalaisilla ja eka- ja seiskaluokkaisten vanhemmille. Lukuvuoden käynnistymisestä kannattaa tehdä iloinen ja myönteinen asia, jossa muistetaan myös oppilaiden vanhemmat. Samalla rakennetaan hyvää pohjaa tulevalle kodin ja koulun yhteistyölle. 

Uudet vanhemmat osaksi kouluyhteisöä

Lapsen koulupolun siirtymävaiheita (koulun aloittaminen, yläkouluun siirtyminen jne.) kutsutaan kodin ja koulun yhteistyön ’herkkyyskausiksi’. Vanhempien kiinnostus lapsen koulua ja koulunkäyntiä kohtaan on silloin suurimmillaan. He miettivät omaa paikkaansa lapsen koulunkäynnissä: miten voin tukea lapseni oppimista, mitä koulu minulta vanhempana odottaa, minkälaista yhteistyötä vanhempien kanssa tehdään. Näitä hetkiä ei kannata koulussa hukata. Uudet vanhemmat on tärkeä toivottaa lämpimästi tervetulleeksi kouluyhteisöön ja miettiä yhdessä, miten se meidän koulussa tehdään. Yhteistyötä vanhempien kanssa on hyvä rakentaa myönteisten asioiden ympärille. Positiiviselle pohjalle rakennettu yhteistyö kantaa pitkälle ja auttaa myös silloin, kun lapsen koulupolulla on haasteita ja eteen tulee vaikeita tilanteita. Voisiko ensimmäinen positiivinen viesti uusille vanhemmille olla esimerkiksi kannustava ’Tervetuloa meidän kouluun’ -kirje/kortti tai koulun pihalla järjestetyt tervetuliaisaamukahvit?

Toisiin tutustumista, luottamuksen rakentamista

Toisiin tutustumiseen kannattaa käyttää uusien vanhempien kanssa aikaa. Ensimmäisestä vanhempainillasta on hyvä tehdä vuorovaikutteinen, keskusteleva tai toiminnallinen, jossa opettaja pääsee tutustumaan vanhempiin ja vanhemmat toisiinsa. Kotiväen ensimmäinen tapaaminen voi olla myös lasten ja vanhempien yhteinen tapahtuma tai juhla. Vanhempien ryhmäyttämiseen voi käyttää samanlaisia toimintatapoja kuin oppilaiden ryhmäyttämiseen. Vanhempia on hyvä kannustaa heti alusta pitäen keskinäiseen verkostoitumiseen, yhdessä toimimiseen ja ehdottaa vanhempien yhteystietojen jakamista vanhempien kesken. Perheiden arjen ja lapsen kaverisuhteiden näkökulmasta toisten vanhempien tuntemisella on iso merkitys. Vinkkejä luokan vanhempaintiimin käynnistämiseen löytyy Vanhempainliiton verkkosivuilta https://vanhempainliitto.fi/tyokalut/vanhempaintiimi/

Opettajan on alussa hyvä pitää tiiviisti yhteyttä kotiväkeen ja kertoa koulun ja luokan arjesta, jotta opettajan ja vanhempien välille rakentuu luottamus ja vanhemmat saavat kuvan siitä, mitä koulupäivän aikana tapahtuu. Vanhemmille on tärkeä kertoa lukuvuoden tärkeimmistä tavoitteista, lapsen ja luokan oppimisesta ja onnistumisista sekä omasta pedagogiikasta ja toimintatavoista. Opettaja voi antaa vanhemmille rohkeasti vinkkejä siitä, miten kotona voi innostaa ja kannustaa oppimista.

Joskus opettaja haluaa tavata jokaisen oppilaan vanhemmat henkilökohtaisesti heti koulun alkaessa. Vanhempien tutustumistapaamiseen löytyy konkreettiset vinkit Yhteispeli koulussa -kirjasta http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129900/URN_ISBN_978-952-302-586-8.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Kodin ja koulun yhteistyö on tärkeää alakoulussa, mutta sen tärkeys ei vähene yläkoulussa. Otetaan uudet seiskaluokkalaisten vanhemmat osaksi kouluyhteisöä ja kannustetaan heitä aktiiviseen yhteistyöhön koulun kanssa ja osoittamaan kiinnostusta lastensa opiskelua ja koulunkäyntiä kohtaan.

Vanhemmille tukea koulupolun siirtymävaiheisiin

Suomen Vanhempainliitto ja Förbundet Hem och Skola ovat tehneet eka- ja seiskaluokkalaisten vanhemmille opasvihkoset, jotka auttavat ja tukevat vanhempia ja lapsia koulupolun siirtymävaiheissa ja niihin liittyvissä pohdinnoissa. Ne löytyvät suomen- ja ruotsinkielisinä. Ekaluokkalaisten vanhempien opas on käännetty myös englannin, saamen, somalin ja arabian kielille. Lisää kieliversioita on tulossa. Oppaat ovat vapaasti opettajien ja koulujen käytettävissä. Niiden tueksi on tehty vanhempainiltamalli ja opettajille valmiit diat vanhempainiltaa varten.

Ekaluokkalaisten vanhemmille suunnattu opas
https://vanhempainliitto.fi/esitteet/koulu-alkaa-tervetuloa/
https://www.hemochskola.fi/material/skolan-borjar-valkommen/

Seiskaluokkalaisten vanhemmille suunnattu opas:
https://vanhempainliitto.fi/esitteet/tervetuloa-ylakouluun/
https://www.hemochskola.fi/material/test-material-1/
 

Ei unohdeta ’vanhoja’ vanhempia

Koulussa on tärkeä toivottaa myös ’vanhat’ vanhemmat tervetulleeksi aloittamaan uutta lukuvuotta. Miten sinä rehtorina/opettajana voisit muistaa koulusi/luokkasi vanhempia lukuvuoden käynnistyessä? Mitä positiivista voisit viestiä heille ensimmäisellä kouluviikolla?

Lisää vinkkejä kodin ja koulun yhteistyöhön Vanhempainliiton verkkosivuilta https://vanhempainliitto.fi/

 

Tuija Metso ja Ulla Siimes
Suomen Vanhempainliitto

Takaisin