Tutkimuksen toteutus osana vuorovaikutteisen toimintakulttuurin ja johtamisen kehittämistä

04.09.2019

Koulutuksen arviointikeskus HEA vastaa #Uuttakoulua-hankkeessa tutkimuksesta, joka kohdistuu Systeemisen kehittämisen osa-alueeseen. Tavoitteena on tutkimuksen keinoin tuottaa tietoa mukana olevien kuntien perusopetuksen koulujen kehittämistyöstä ja johtamisjärjestelmistä (esim. johtoryhmät). Kiinnostuksen kohteina ovat muiden muassa päätöksentekoon ja kouluyhteisön keskinäiseen vuorovaikutukseen liittyvät prosessit. 

Tutkimus toteutetaan sähköisellä kyselylomakkeella kaikissa #Uuttakoulua-hankkeen kunnissa. Vastaajajoukko muodostuu kaikista perusopetuksen koulujen opettajista ja rehtoreista. 

Vastaukset käsitellään täysin luottamuksellisesti eikä yksittäistä vastaajaa tai koulua voi tunnistaa missään vaiheessa tutkimusta. Tutkimustieto on tietosuojattu ja se kerätään nimettömänä ja ilman henkilötunnisteita. Kunta- ja koulutason tiedot käsitellään koodatussa muodossa. Tutkimusaineisto säilytetään Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskuksessa. Tutkimustietoa voidaan raportoida opinnäytetöissä ja tieteellisissä julkaisuissa. Osallistujien henkilöllisyys ja yksityiskohtaiset tiedot eivät siis käy ilmi tutkimusjulkaisuissa ja niiden käsittelyä ohjaavat tietosuojalaki ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR). 

Tutkimus pyrkii sekä arvioimaan #Uuttakoulua-hankkeessa toteutettavan systeemiseen kehittämiseen perustuvan johtoryhmävalmennuksen vaikuttavuutta, että tuottamaan tieteellisesti arvokasta tietoa hankkeen tueksi ja koulujen työskentelyn kehittämiseksi. Tutkimus on keino tuoda esiin koulujen toimintaa ja käytänteitä, jotta koulut voisivat oppia toisiltaan ja kunnat antaa tarvittavaa tukea kouluilleen.  

Jokaisen opettajan ja rehtorin osallistuminen tutkimukseen on tärkeää koulujen johtamisen käytänteiden tutkimusperustaisen kehittämisen kannalta. 

Tervetuloa mukaan! 

Lisätietoa tutkimuksesta antavat Koulutuksen arviointikeskus HEAn tutkijat Raisa Ahtiainen ja Lauri Heikonen.  

Yhteystiedot: 

Tutkijatohtori Raisa Ahtiainen, KT, EO 
raisa.ahtiainen@helsinki.fi 

Väitöskirjatutkija Lauri Heikonen, KM, LO 
lauri.heikonen@helsinki.fi 

Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus (HEA) 
Kasvatustieteellinen tiedekunta 
Helsingin yliopisto 

Takaisin