Oppimisen ja hyvinvointia vahvistavan toimintakulttuurin muotoilu

Muotoilutyöskentely on opetusalalla vielä verrattain uutta, mutta kansainvälisessä tutkimuksessa on jo tunnistettu sen tarjoavan keinoja oppimisen ja oppimisympäristöjen toimintatapojen kehittämiseksi. Osallistuva käyttäjälähtöinen suunnittelu perustuu ihmiskeskeisen muotoilun perinteeseen, jossa tarkastellaan kehitettäviä asioita ja ilmiöitä käyttäjistä, heidän tarpeistaan ja toiveistaan käsin. Keskeistä on kutsua eri sidosryhmiä kehittämistyöskentelyyn mukaan, sillä siten huolehditaan ratkaisujen merkityksellisyydestä kaikkien loppukäyttäjien kannalta. Tämä lisää eri osapuolten osallisuuden ja kuulluksi tulemisen kokemusta, ja se tuo myös kaikkien osapuolten osaamisen kehittämistyön voimavaraksi. Kun keskustellaan siitä, kuka on oppimisen palveluiden loppukäyttäjä, tulkinnat vaihtelevat suuresti. #Uuttakoulua -hankkeessa palvelun loppukäyttäjäksi on asetettu lapset ja nuoret, heidän vanhempansa ja heidän kanssaan päivittäin työskentelevät opettajat.

Oppimisen ja hyvinvointia vahvistavan toimintakulttuurin kehittäminen on toisaalta koulun jokapäiväistä arkea uudistavaa toimintaa. Toisaalta se on oppimisyhteisön ja -ympäristön tietoista ja tavoitteellista kehittämistä. Osallistuminen muotoilutyöskentelyyn vahvistaa osallistujien uudistumisvalmiuksia, ja yhteissuunnittelua pidetään ammatillisen osaamisen kehittämisen keinona myös opetuslalla. #Uuttakoulua -hankkeessa toteutetaan kolme palvelumuotoiluun perustuvaa kehittämisohjelmaa. Työskentely noudattelee muotoilulähtöistä toimintatapaa alkaen suunnittelukontekstin ja käyttäjien tarpeiden tutkimisesta kehittämiskysymyksen kiteyttämiseen, ratkaisujen ideointiin, kokeilemiseen ja kokemusten reflektointiin. Kehittämisohjelmissa toteutettuja kokeiluja esitellään  hankkeen eri viestintäkanavissa hankkeen aikana.

 

 Copy of Muotoillaan vanhempainilta