Laaja-alainen pedagoginen johtaminen osallistaa – tutkimuksesta tukea koulun toimintakulttuurin kehittämiseen #uuttakoulua-hankkeessa

22.05.2019

Kouluyhteisö, joka edistää opettajien ja oppilaiden oppimista ja hyvinvointia, edellyttää laadukasta laaja-alaista pedagogista johtamista. Koulujen laaja-alainen pedagoginen johtaminen nähdään yhteisiä tavoitteita luovana, päätöksentekoon osallistavana, yhteisöllisenä ja vuorovaikutuksellisena prosessina. Kun päätöksenteossa on mukana useita eri näkökulmia ja koulun toiminnan tavoitteisiin sitoutuneita yhteisön jäseniä, saadaan koko koulun osaaminen ja kapasiteetti parempaan käyttöön. Yhteisön ja sen yksilöiden osaamisen kasvattaminen ja hyödyntäminen ovat osa osallistavaa laaja-alaista pedagogista johtamista, jonka voidaan ajatella koostuvan kaikista kouluyhteisön oppimista, hyvinvointia ja opetussuunnitelman toteutumista tukevista toiminnoista. Kouluarjen keskellä johtotehtävissä toimivien aika on vähissä, jolloin johtamistehtävien jakamisen merkitys korostuu ja edellyttää rakenteita toteutuakseen.

Pedagogisen johtamisen jakaminen tapahtuu sekä koulun erilaisten johtamisrakenteiden sisäisessä että eri ryhmien ja toimijoiden välisessä toiminnassa ja vuorovaikutuksessa. Johtoryhmä on varsin tyypillinen johtamisrakenne kouluissa. Johtoryhmistä tai muista vastaavista koulun johtamiseen kytkeytyvistä rakenteista kuitenkin tiedetään melko vähän. Johtoryhmätyöskentelyn tavoitteet, jäsenet, jäsenten valintakäytänteet, roolit ja toiminnat vaihtelevat koulujen välillä. Esimerkiksi isommissa kouluissa tarve erilaisille johtamisrakenteille on suurempi kuin pienissä muutaman opettajan kouluissa. Johtoryhmätyöskentelyn on myös havaittu antavan opettajille kokonaisvaltaisemman kuvan koulusta ja vaikuttavan myönteisesti opettajien suhtautumiseen koulun kehittämistä kohtaan.

#uuttakoulua-hankkeessa koulujen johtoryhmille tarjotaan systeemisen kehittämisen valmennusta. Ajatuksena on kehittää toimintaa koulun omista lähtökohdista käsin niin, että koulun arjessa tehdyt pienet muutokset voivat johtaa merkittäviin ja yllättäviinkin tuloksiin, kun tarkastellaan koulua systeeminä ja muutoksen vaikutusta systeemissä.

Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA on mukana #uuttakoulua-hankkeessa. HEAn tehtävänä on tuottaa tutkimustietoa mukana olevien kuntien koulujen johtoryhmätyön kehittämisen tueksi. Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella koulun johtamisrakenteita ja johtoryhmätoimintaa, kuten johtoryhmien muodostamista, ryhmien jäsenten rooleja, toimintaa ja vuorovaikutusta niiden sisällä sekä johtoryhmän ja koko kouluyhteisön välillä. Koulutuksen arviointikeskuksen tutkijat ovat osa Helsingin yliopiston Kasvatustieteellisen tiedekunnan Kasvatus- ja opetusalan johtajuuden tutkimus- ja koulutusryhmää (KAJO). Sen myötä HEA on mukana useassa koulun johtajuutta tarkastelevassa tutkimus-, kehittämis- ja täydennyskoulutushankkeessa (Osallistava pedagoginen johtajuus oppilaitoksessa, EduLeaders, Johda laadukkaammin – Johtamisosaamista lisäävä koulutus kasvatus- ja opetustoimen johtajille). Näistä hankkeista saatua tietoa ja kokemusta käytetään hyväksi #uuttakoulua-hankkeen tutkimuksellisen osuuden edetessä.

 

Lauri Heikonen & Raisa Ahtiainen

Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA

 

Takaisin