#Uuttakoulua-hanke pähkinänkuoressa

29.01.2021

Keväällä 2019 Uudenmaan 16 kuntaa yhdistivät osaamisensa ja lähtivät kehittämään #Uuttakoulua. #Uuttakoulua kehitettiin sivistysjohdon, kouluhenkilöstön, oppilaiden ja vanhempien tasolla ja näkökulmista. Hankkeessa sivistysjohtajat ja opetuspäälliköt muodostivat Seurantaryhmän. Verkostossa he pohtivat koulutuksen ja sivistyksen nykytilaa ja visioivat tulevaisuutta. Kuntien yhteyshenkilöt, kuntacoachit olivat opetuksen suunnittelijoita tai opettajia. He ovat vahva linkki kuntien välisessä yhteistyössä jatkossakin.

#Uuttakoulua-hankkeen neljään koulutuspolkuun osallistui koulujen henkilökuntaa. Systeemisessä kehittämisessä ja johtoryhmätyössä oli koulujen rehtoreita ja johtoryhmiä sekä muutamasta pienemmästä kunnasta sivistyksen johtoryhmä. Koulutuksesta vastasi Synesis oy. Lisäksi useat koulut perehtyivät tarkemmin dialogisuuteen. Vahvuuksiin perustuvassa oppimisessa opettajat tutustuivat positiiviseen kasvatukseen ja vahvuuspedagogiikkaan Positive Learvingin (Positiivinen CV) tuella. Arjen ja oppimisen toimintakulttuuria kehittävät opettajatiimit työskentelivät käyttäjälähtöisesti koulun käytänteiden parissa hyödyntäen palvelumuotoilun työtapoja. Kaksi ryhmää osallistui myös oph:n Kiihdyttämöön. Hyvinvointi ja monialainen yhteistyö kokosi kuntien ja koulujen oppilashuoltohenkilöstöä muun muassa kouluun kiinnittymisen ja ostrakismin äärelle. Kaikki koulutukset koostuivat yhteisistä koulutuksista sekä ryhmäkohtaisista valmennuksista. Koulutukset saatettiin loppuun ennen poikkeusaikaan siirtymistä. Keväällä ja kesällä koulujen tueksi tuotettiin etäopetusta ja -työskentelyä tukevaa materiaalia. Syksyllä 2020 kehitystyötä ja verkostoitumista tuettiin johtoryhmien, positiivisen pedagogiikan ja kehitysryhmien työpajoilla.

#Uuttakoulua-hankkeessa vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä ja kasvatuskumppanuutta on nostettu esiin Suomen vanhempainliiton kanssa. Yhteistyöprojektissa Kaikkien yhteinen koulu Muotoillaan yhdessä vanhempien kanssa toteutimme haastattelututkimuksen ja työpajoja kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä. Projektiin osallistui vanhempia erilaisista lähtökohdista, erilaisilla tarpeilla ja erilaisilla valmiuksilla. Perheet toivovat ja tarvitsevat kuuluksi tulemista, myötätuntoa ja kumppanuutta riippumatta tuen tarpeesta ja omasta aktiivisuudesta. Lähtökohtaisesti perheet osallistuvat mielellään koulun toimintaan, kun se koskee heidän omaa lastaan tai he voivat hyödyntää omaa osaamistaan tai vahvuuksiaan. Parhaimmillaan kodin ja koulun yhteistyö on voimaannuttavaa ja antoisaa kaikille osapuolille. Suomen vanhempainliitto on hankkeen kumppanina aktiivisesti mukana tukemassa kodin ja koulun välistä yhteistyötä.

Kuntien, koulujen ja opettajien osaamista jaettiin Osaamislabroissa. Kaikille avoimia tilaisuuksia järjestettiin kaikkiaan kuusi eri puolilla Uuttamaata. Oli hienoa kuunnella, kuinka johtoryhmässä työskentelevä opettaja kuuli Osaamislabrassa ensimmäistä kertaa vahvuuspedagogiikasta, perehtyi siihen enemmän ja otti käyttöön opetuksessaan. Teemalliset osaamislabrat kokosivat saman teeman parissa työskentelevät kehitysryhmät yhteen myös pilottikoulujen ulkopuolelta.

#Uuttakoulua-hankkeessa oli useita suuria opetus- ja kasvatusalan tilaisuuksia. Aloitustilaisuudessa 11.9.2019 Aalto yliopiston Dipolissa yhteistyökumppanit esittelivät teemojaan ja pilottikoulut pääsivät perehtymään hankkeen suunnitelmiin sekä tapaamaan toisiaan.

#Uuttakoulua konferenssissa 12.11.2019 Järveenpää-talossa sivistysjohto ja esimiehet kokoontuivat kuulemaan ja keskustelemaan kasvatuksen ja opetuksen nykytilasta ja tulevaisuudesta. Tilaisuuden avasi opetusministeri ja aloituspuheenvuoron piti Opetushallituksen pääjohtaja. Puhujina oli tutkijoita ja toimijoita ja puheenvuorot olivat todella monipuolisia. Puheenvuorojen välissä vaihtuvat keskustelijat vaihtoivat ajatuksia akvaariokeskusteluissa.

Oppilaita osallistava päätösfestari Teemme yhdessä #Uuttakoulua -Vi gör tillsammans en ny skola siirrettiin poikkeutilasta johtuen keväisestä Billnäsin ruukista syksyiseksi etäfestariksi. Kohderyhmäksi valikoituivat oppilaskuntien hallitusten edustajat ja niiden ohjaavat opettajat. Tilaisuudessa oppilaat pääsivät tutustumaan hankkeen teemoihin ja laatimaan suunnitelman niiden edistämiseksi omassa koulussaan oppilaiden voimin. Esiin nostettiin etenkin oppilaiden osallisuus ja vaikuttaminen, hyvän huomaaminen ja dialogisuus.

Useissa kouluissa on lähdetty kehittämään oppilastiimejä, joissa oppilaat voivat osallistua koulun toiminnan kehittämiseen omia vahvuuksiaan hyödyntäen. Tässä linkki Tuusulan Kirkonkylän oppilastiimien Kirkkiksen vaikuttajien esittelyvideoon:
https://fb.watch/3eTD8Pv38-/

#Uuttakoulua-hankkeen päätöstilaisuus Iloista #Uuttakoulua, kehittämisen satoa järjestettiin hybridinä striimattuna Heurekasta 28.10.2020 yhteistyössä Etelä-Suomen aluehallintoviraston kanssa. Tilaisuus oli kaikille avoin ja striimausta pystyi tilaamaan jälkikäteenkin AVIlta. Tilaisuudessa esiteltiin hankkeen tuloksia, teemoja ja kehitystehtäviä. Kaikilla koulutuspoluilla nähtiin hienoja kasvutarinoita. Asiantuntijat olivat jakaneet osaamistaan ja herättäneet ajatuksia, työkalut antoivat muodon kehittämiselle ja sitoutunut henkilöstö edisti kehitystyötä eteenpäin arjen keskellä. #Uuttakoulua-hankkeessa kehitystyötä ajateltiin työnä, joka ansaitsee tulla tehdyksi työajalla. Tämä mahdollistettiin kannustamalla palkkaamaan hankerahoilla sijaisia henkilöstön paneutuessa kehittämiseen. Tästä saimme myönteistä palautetta.

Hankkeen antia on aktiivisen sometuksen ja kotisivujen lisäksi jaettu tammikuussa 2020 ilmestyneessä lehdessä Kehitetään yhdessä #Uuttakoulua, Käyttäjät koulun kehittäjinä/ Tillsammans skapar vi #Uuttakoulua, Användarna som utvecklare av skolan (sähköisenä http://www.e-julkaisu.fi/uuttakoulua

http://www.e-julkaisu.fi/uuttakoulua/sve) ja kirjassa Tehdään yhdessä #uuttakoulua/ Vi gör tillsammans en ny skola (sähköisenä https://ejulkaisu.grano.fi/grano/tehdaanyhdessauuttakoulua).

Kirjaan on koottu artikkeleita hankkeen asiantuntijoilta ja kehittäjiltä. Siitä on otettu 1000 kpl painos ja julkaisut on jaettu mm kaikkiin hankekuntien kouluihin. Se on myös osoitus hienosta työstä, jota kouluissa ja koulutuksen saralla teemme. Olemme halunneet viestittää myös, että saamme olla ylpeitä onnistumisistamme ja osaamisestamme.

Yhteistyötä hankkeen tulosten levityksessä on tehty myös Etelä-Suomen aluehallintoviraston kanssa.

 #Uuttakoulua-hankkeessa on toteutettu myös useita tutkimuksia ja ohjattu tiedolla johtamiseen kaikkien verkostojen tasoilla ja kaikilla koulutuspoluilla. Yhteistyökumppanimme Helsingin yliopiston koulutuksen arviointikeskus HEA tutki Opettajien ja rehtoreiden käsityksiä koulun johtamisesta ja kehittämisestä. Tutkimuksen mukaan kehittämistyö koetaan merkityksellisenä ja ammatillisesti kehittävänä. Kehittämistyön arviointi ei kuitenkaan ole selkeää ja kaikki eivät koe sitä velvollisuudekseen tai halua siihen panostaa esimerkiksi johtoryhmätyöskentelyn kautta. Johtoryhmätyöskentelyyn kaivataan tutkimuksen mukaan rakenteellisuutta, näkyvyyttä ja houkuttelevuutta.

Yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa HEA tutki myös Etäoppimisen onnistumisia ja oivalluksia etäopetukseen siirtymisen jälkeen. Tulokset jaettiin myös  kuntakohtaisesti.

Positive Learning tutki Noora Ruohon pitkittäistutkimuksessa luonteenvahvuusopetuksen vaikutuksista oppilaiden näkökulmasta.

Pontus Edvinsson Helsingin yliopistosta vertaili gradussaan koulutulokkaiden lähtötasoa #Uuttakoulua-hankkeen alueiden sosio-ekonomiseen tasoon löytäen tästä perusteet esimerkiksi tuen ja resurssien jakamiselle. (Differentiating landscapes of schools: A geographical analysis of socio-spatial segregation of school catchment areas and educational outcomes of primary schools in the Uusimaa region http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202008203808)

Pauliina Hongisto työstää parhaillaan aineistoaan Koulut osana paikallista sosiaalista ja kulttuurista ympäristöä. Gradun kirjallisuuskatsaus on ollut hankkeen käytettävissä.

Hanke on rikastuttanut kaksikielisyydellä. Molemmat kotimaiset kielen on pyritty huomioimaan koulutuksissa ja viestinnässä mahdollisuuksien mukaan. On ollut hienoa tehdä yhteistyötä yli kielirajojen, jokainen omalla äidinkielellään.

Kaikkiaan hankkeessa on saatu paljon aikaiseksi lyhyessä ajassa haastavissakin olosuhteissa. Sivistyksen kehittämistyö on noussut askeleen korkeammalle tasolle ja kokemuksena hankkeeseen osallistuminen on ollut antoisaa. Verkostoja tullaan hyödyntämään jatkossakin. Yhdessä olemme enemmän!

Kiitos kaikille hankkeenseen osallistuneille!

Heidi Zopf
Projektipäällikkö

Takaisin